gastro-projekt

O firmie

 

 Od 1990 r biuro projektowe Gastro-Projekt opracowało ponad 300 projektów technologicznych obiektów gastronomicznych z produkcją od 50 do kilku tysięcy posiłków dziennie . 

 Główny projektant
  konsultant FCSI
  dr inż. Barbara Koziorowska-Abramczyk                         
  koziorowska@gastro-projekt.pl
  tel.kom. + 48 606 753 355
 
Od 2008 r dr inż. B.Koziorowska-Abramczyk  jest konsultantem FCSI -  międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z dziedziny technologicznego projektowania obiektów gastronomicznych, kuchni cateringowych, hotelowych, szpitalnych , kantyn , restauracji i barów. Przynależność projektanta do tej organizacji stanowi gwarancję dla inwestora - co do poprawności zastosowanych rozwiązań. Projekty technologiczne kuchni są osobiście wykonywane przez dr inż. Barbarę Koziorowską-Abramczyk.

 


 

1. O autorze

1.2. Dorobek naukowy
1990-2007 – badania w dziedzinie komputerowego  wspomaganie procesu technologicznego projektowania (CAD) biektów żywienia. Opracowanie metod , a następnie ich implementacja  dla poszczególnych etapów procesu projektowania. Etap I  Określenie rodzaju i liczby produkowanych posiłków /menu/  i  dobór wyposażenia technologicznego. Opracowany na tym etapie program komputerowy  określa  wykaz wyposażenia technologicznego do obróbki termicznej wraz z ich kosztem oraz zapotrzebowaniem na poszczególne media /energia elektryczna, gaz /. Etap II  Opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń  oraz określenie lokalizacji urządzeń. Opracowany na tym etapie program komputerowy optymalizuje lokalizację urządzeń  oraz pomieszczeń w projektowanym zakładzie żywienia.  . Kryterium optymalizacji stanowi minimalizacja drogi , jaką pokonuje pracownik ,  podczas wykonywania  czynności ukierunkowanych procesem  technologicznym produkcji potraw. Powyższe sformalizowane etapy projektowania współpracują ze stosowanym  powszechnie programem komputerowym Auto-CAD.  Są kolejnym narzędziem wspomagającym proces tworzenia dokumentacji projektowej w tej dziedzinie.

1.3.Praktyka i doświadczenie zawodowe.
Od 1990 roku  biuro projektowe prowadzone przez dr inż. Barbarę Koziorowską opracowało około 300 projektów technologicznych zakładów żywienia . Większość z nich została zrealizowana. Są to kuchnie szpitalne, stołówki pracownicze, kuchnie hotelowe. Do najciekawszych projektów należą:
1.Kuchnia Cateringowa  Warszawa Piaseczno. Produkcja 2 000 posiłków.
2.Stołówki pracownicze dla firm : Siemens, PZU , 3M, Avon, Polskie Porty Lotnicze , Polskie Linie Lotnicze LOT , Valeo, Raben Logistic, Gillette , Wielkopolski Bank Kredytowy, Strabag, Isuzu, KGHM , Globe Trade Center,  Apollo-Rida, Telekomunikacja Polska S.A. , Motorola, Szkoła Amerykańska w Konstancinie.
3.Kuchnie szpitalne w Białymstoku, Poznaniu, Przemyślu, Kościerzynie, Ustce, Zamościu, Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie, Grudziądzu , Katowicach, Radomiu, Grodzisku Mazowieckim, Olsztynie, Koninie, Kielcach Koszalinie, Łodzi, Szczecinie.
4.Kuchnie dla   hoteli  :  Holliday INN, Radisson SAS,  Accor , Qubus Hotel , Marriott, Hyatt, Radisson, Sheraton, Hilton .

2. Konspekt książki
Wstęp  nawiązuje do doświadczenia  autorki zdobytego  podczas wielu lat  praktyki zawodowej , a także stanowi  krótki przegląd  jej dorobku naukowego. Poszczególne rozdziały  omawiają kolejne etapy procesu technologicznego projektowania lokalu gastronomicznego  . Począwszy  od podstawowych wymiarów stosowanych w projektowaniu , poprzez zasady  doboru wyposażenia technologicznego i  struktury funkcjonalno-przestrzennej obiektu.  Ostatni rozdział zawiera informacje o nowoczesnych  metodach  komputerowego projektowania obiektów żywienia.

Podstawy merytoryczne w niej  zawarte pochodzą z dorobku  naukowego wielu specjalistów.  Materiał źródłowy to pozycje literatury  polskiej, angielskiej , niemieckiej  i amerykańskiej.  Książka  zawiera   wyniki badań   prac magisterskich i doktorskich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Omówione są również  dane z  katalogów  producentów urządzeń gastronomicznych jako źródło wiedzy  na temat nowoczesnych   technologii  produkcji potraw oraz aktualnych   rozwiązań  technicznych  w zakresie konstrukcji urządzeń,   źródeł i rodzaju  energii. Niniejsza pozycja skierowana jest do architektów , studentów wyższych uczelni technicznych i szkół zawodowych  , projektantów technologii zakładów żywienia zbiorowego  , właścicieli restauracji i barów typu Fast-food  oraz  stołówek pracowniczych  , kierowników kuchni szpitalnych i hotelowych  oraz kucharzy.  Ponadto do instytucji nadzorujących , pod względem higienicznym , prawidłowy przebieg procesów technologicznych w zakładach żywienia zbiorowego.

Książka  zawiera ponad 200 stron , w tym 95 rysunków, 28 fotografii, 21 tabel , 10 przykładowych projektów technologicznych , 143 pozycje literatury polskiej, angielskiej, amerykańskiej. Wydana jest na płycie CD.

W pierwszym rozdziale podjęto próbę usystematyzowania i zdefiniowania pojęć i zwrotów stosowanych w dalszej części książki. Dotyczy to między innymi terminów takich jak : restauracja, stołówka, bar. Szczególnie ciekawie została przedstawiona definicja produktu typu „Fast-food” , jako wypadkowej takich parametrów jak: niska cena , krótki czas wydawania i dostawy produktu, łatwe pakowanie produktu, produkt o niskiej trwałości. Głównym zadaniem tego rozdziału jest wyjaśnienie czytelnikowi bezpośredniej relacji między projektowanym układem funkcjonalnym pomieszczeń w zakładzie żywienia  , a procesem technologicznym produkowanych w nim  potraw. Następnie podano podstawowe zasady  ergonomii stosowane przy projektowaniu stanowisk pracy , czyli  wszelkie  konieczne wymiary stanowisk roboczych i przejść komunikacyjnych  rys.1.

Rys 1. Podstawowe wymiary w projektowaniu dla lokalu gastronomicznego. Projekt wyposażenia kuchni w restauracji samoobsługowej.

Struktura funkcjonalna i przestrzenna zakładu żywienia została przedstawiona z podziałem na poszczególne działy , takie jak : magazynowy, produkcyjny, ekspedycyjny i handlowy. Dział magazynowy zawiera  zasady określania powierzchni , wyposażenia oraz warunków składowania surowców w pomieszczeniach magazynowych.

Rys 2 .Przedmagazyn. Wizualizacja rozwiązania modelowego.

Rys 3. Magazyn produktów suchych. Wizualizacja rozwiązania modelowego.

Rys 4  Zespół komór chłodniczych .

Rozdział 4 omawia  zasady określania powierzchni pomieszczeń produkcyjnych i wyposażenia technologicznego. Analizuje rozwiązania projektowe dla różnych obiektów takich jak :  restauracja, stołówka , bar szybkiej obsługi   popierając je przykładami. Podaje dane techniczne urządzeń wraz z opisem procesów technologicznych i ich parametrów. Dotyczy to w szczególności pieców konwekcyjno-parowych  oraz pozostałych urządzeń takich jak kotły , trzony, patelnie i frytkownice. Wiele miejsca poświęcone jest zasadom lokalizacji wyposażenia technologicznego w kuchniach szpitalnych.

Rys 5 Meble gastronomiczne.

Rysunek 6 Pomieszczenie przygotowania mięsa. Wizualizacja rozwiązania modelowego.

Rysunek 7. Pomieszczenia przygotowania wyrobów mącznych.  Wizualizacja rozwiązania modelowego.

Rysunek 8. Sposoby ustawienia urządzeń  w pomieszczeniu kuchni głównej. Wizualizacja rozwiązania modelowego.Projekt wyposażenia kuchni w restauracji.

Rysunek 9. Ogólny schemat działania płyty indukcyjnej.

Wykres 1 Metody ogrzewania stosowane w trzonach kuchennych – porównanie.

Rozdział 5 przedstawia wielowariantowe rozwiązania rozdzielni kelnerskich stosowane w restauracjach  oraz systemy unifikacji wyposażenia technologicznego występujące w transporcie wewnętrznym obiektu.  Wyjaśniono rolę  i znaczenie  rozdzielni kelnerskiej przy projektowaniu zakładu żywienia poprzez wskazanie jej funkcji organizacyjnej i higienicznej, a także  pomieszczenie zmywalni naczyń stołowych. Dużo miejsca poświęcono także całemu procesowi  technologicznemu  mycia naczyń stołowych. Omówione zostały tu zasady doboru  wyposażenia technologicznego oraz wzajemne powiązania  funkcjonalno-przestrzenne tego pomieszczenia  - podział na strefę tzw. brudną i czystą  obiektu.

Rysunek 10. Stanowisko mycia naczyń stołowych

Dział handlowy i jego funkcja omówiony jest w rozdziale 6.  Podano tu parametry i wskaźniki  potrzebne  do projektowania sali konsumenckiej w restauracji, stołówce i barze typu „fast-food”. Opracowano przykłady wielu rozwiązań  projektowych dla samoobsługowych systemów wydawania posiłków w stołówkach pracowniczych.

Rysunek 11. Linia do ekspedycji potraw w systemie samoobsługowym.  Wizualizacja rozwiązania modelowego. Projekt lokalu gastronomicznego.

 Rysunek 12. Ustawienie bufetów samoobsługowych.

Rozdział 8 zawiera podstawy wiedzy z dziedziny technologii produkcji potraw. Dane obejmują charakterystykę parametrów technicznych rożnych systemów  produkcji potraw takich jak : tradycyjny, a’la carte, Fast-food, Cook-chill, Cook-freeze.Warunki przechowywania potraw dla różnych systemów produkcji- na tej podstawie powstaje projekt lokalu gastronomicznego.

Tabela 1. Zalecane parametry procesu schładzania potraw dla rożnych krajów.

Rys 13. Schemat zcentralizowanego systemu dystrybucji potraw.

Rysunek 14 Stanowisko obróbki termicznej typowe dla zakładów typu „Fast-food”

Rozdział 9 omawia stosowane w szpitalach systemy dystrybucji posiłków dla pacjentów. Różnorodność diet i sposób ich ekspedycji  pociąga za sobą stworzenia odpowiednich rozwiązań w zakresie wyposażenia technologicznego oraz rozwiązań architektonicznych. Układy przestrzenne budynków stosowane przy projektowaniu szpitali  , struktura oddziałów i z tym związana różnorodność diet podporządkowane są  pacjentowi i jego diecie.  Obecnie tradycyjne metody produkcji diet przeplatają się z nowoczesnymi systemami ich dystrybucji. Wszystko jest uzależnione od lokalnych uwarunkowań terenu i otaczającej szpital infrastruktury . Ze względu na dość dużą ilość surowca podlegającego magazynowaniu  ważna jest dostępność na rynku podstawowych surowców, ich forma składowania , częstotliwość dostaw .Są to tylko  niektóre z podstawowych parametrów wykorzystywanych przy projektowaniu   powierzchni  kuchni szpitalnej.

Rysunek 15. Schemat funkcjonalny dla kuchni centralnej i systemu tacowego

Rozdział 10 zajmuje się zastosowaniem   różnych metod i programów komputerowych wspomagających projektowanie technologiczne w zakresie :

  • analizy  jadłospisów , diet i ich optymalizacji  w żywieniu pacjentów w szpitalach
  • automatycznego  dobór wyposażenia technologicznego
  • optymalizacji  lokalizacji urządzeń i pomieszczeń
  • zastosowania  bazy symboli graficznych  urządzeń  opracowanych w programie Auto-CAD

Rozdział 11 zawiera przykłady projektów technologicznych zakładów gastronomicznych

Kuchnia w hotelu Holiday INN w Krakowie. Projekt wyposażenia kuchni w restauracji.

 

Restauracja samoobsługowa pracowników w biurowcu WARTA S.A. w Warszawie Projekt lokalu gastronomicznego . Projekt wyposażenia kuchni w restauracji.

 

Restauracja pracowników w Centrum Finansowym w Poznaniu. Projekt wyposażenia kuchni w restauracji samoobsługowej.

 

Kuchnia Centralna w Szpitalu Miejskim w Kościerzynie (parter)

 

Kuchnia Centralna w Szpitalu Miejskim w Kościerzynie (piwnica)

 

Kuchnia Centralna w Szpitalu Miejskim w Grodzisku Mazowieckim (parter)

 

Kuchnia Centralna w Szpitalu Miejskim w Grodzisku Mazowieckim (piwnica)

                                  

Strona główna | O firmie | Oferta i OPINIA | Zrealizowane projekty | Kontakt | Najnowsze technologie